You are currently viewing <strong>Wymagania na maturę z matematyki 2023 – poziom podstawowy</strong>

Wymagania na maturę z matematyki 2023 – poziom podstawowy

Matematyka to jeden z obowiązkowych przedmiotów na maturze w 2023 roku. To znaczy, że każdy zdający musi podejść do egzaminu na poziomie podstawowym  i uzyskać minimum 30%, by go zdać. By przystąpić do matury z matematyki na poziomie podstawowym zdający powinien opanować rozumowanie matematyczne (umiejętność poszukiwania rozwiązania danego zagadnienia), wykształcić sprawną rachunkową (kształtowanie wyobrażenia o wielkościach liczb oraz doskonalenie umiejętności precyzyjnego szacowania wyników) oraz zdobyć wiedzę o własnościach obiektów matematycznych. 

Od zdającego maturę z matematyki 2023 – poziom podstawowy wymaga się opanowania: Liczb całkowitych, wyrażeń algebraicznych, równań i nierówności, układów równań, funkcji, ciągów, trygonometrii, planimetrii, geometrii analityczne na płaszczyźnie kartezjańskiej, stereometrii, kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa, optymalizacji rachunku różniczkowego,