Regulamin szkoły

REGULAMIN PROMOCJI ODBYWAJĄCEJ SIĘ POD HASŁEM BON O WARTOŚCI 350 ZŁ

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji, zasady nabywania
Produktów z Bonem w wysokości 350 zł. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Aleksandra
Puchała, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maciej Puchała Champions School z
siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 16 lok. 1, 02 – 675 Warszawa, NIP: 6793155805,
REGON: 38242063
2. Promocja trwać będzie w okresie 8.03.2024 r. – 17.03.2024 r.

§ 2
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Organizator – Maciej Puchała Champions School, prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą Aleksandra Puchała Champions School z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 16 lok.
1, 02 – 675 Warszawa, NIP: 6793155805, REGON: 38242063
2. Produkt – usługa polegająca na zakupie pakietu zajęć edukacyjnych „Dzień Kobiet z
Champions School” zawierającego 25 (dwadzieścia pięć) sześćdziesięciominutowych,
indywidualnych zajęć (lekcji) oferowanych w cenie 2425 zł brutto, organizowanych przez
Organizatora, uprawniająca do skorzystania z Bonu;
3. Bon – bon w wersji elektronicznej, który Uczestnik otrzyma po nabyciu Produktu podczas
stacjonarnych Targów Edukacyjnych 2024 r. odbywających się w Poznaniu w dniach 8 – 10
marca 2024 r. lub poprzez zakup drogą elektroniczną Produktu w dniach 8 – 17 marca 2024 r.
za pośrednictwem witryny internetowej https://champions-school.pl/ lub poprzez złożenie w
terminie 8 – 17 marca 2024 r. zamówienia na Produkt drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej englishchampions.school@gmail.com, uprawniający do wykorzystania na
dowolne zajęcia (lekcje) oferowane przez Organizatora o wartości 350 zł brutto;
4. Kod Promocyjny – kod „WOMENSDAY2024”, uprawniający do zrealizowania Bonu, który
będzie przekazywany Uczestnikowi Promocji podczas nabycia Produktu;
5. Promocja – przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży Produktu na zasadach
wskazanych w niniejszym Regulaminie;
6. Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która akceptuje niniejszy
Regulamin oraz bierze udział w Promocji. 
§ 3
Promocja opiera się na następujących zasadach:
1. Uczestnik Promocji ma prawo skorzystania z Promocji.
2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Promocji jest nabycie pakietu zajęć
edukacyjnych „Dzień Kobiet z Champions School” podczas stacjonarnych Targów Edukacyjnych 2024
r., odbywających się w Poznaniu w dniach 8 – 10 marca 2024 r. lub poprzez zakup drogą elektroniczną
Produktu w dniach 8 – 17 marca 2024 r. za pośrednictwem witryny internetowej https://champions-
school.pl/ lub poprzez złożenie w terminie 8 – 17 marca 2024 r. zamówienia na Produkt drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej englishchampions.school@gmail.com, uprawniający do
wykorzystania na dowolne zajęcia (lekcje) oferowane przez Organizatora o wartości 350 zł brutto;

3.Promocja polega na tym, iż Uczestnik Promocji, po nabyciu Produktu uprawniony jest do skorzystania
z Kodu Promocyjnego, który uprawnia go do zrealizowania Bonu uprawniającego do skorzystania z
zajęć (lekcji) oferowanych przez Organizatora o wartości 350 zł brutto.
4. Promocja obowiązuje w okresie 08.03.2024 r. – 17.03.2024 r. Nabycie przez Uczestnika Promocji
Produktu po tym terminie skutkuje utratą prawa do skorzystania z Promocji.

§ 4

Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.

§ 5

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Promocji bez podawania przyczyn, poprzez
poinformowanie o tym fakcie uczestnika Promocji droga mailową, na adres e – mail podany przez
Uczestnika Promocji.

§ 7

Organizator w czasie trwania Promocji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana
zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji na witrynie internetowej
https://champions-school.pl/.

§ 8

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn
leżących po stronie osób trzecich.
2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Promocji na witrynie internetowej https://champions-
school.pl/.
3. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania, naruszenia lub podejrzenia naruszenia Danych
Osobowych należy kierować do Działu Obsługi Klienta Administratora Danych w jeden z następujących
sposobów:
a) Wysyłając e-mail na adres: englishchampions.school@gmail.com
b) listownie na adres: ———————-

Regulamin konkursu
„Konkurs Champions School”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zgodnie z którymi odbywa się
konkurs „Quiz z Champions School” (dalej jako: „Konkurs Champions School”).
2. Organizatorem konkursu jest Maciej Puchała Champions School z siedzibą w Warszawie przy
ul. Wołoskiej 16/1, 02-675 Warszawa, NIP: 793155805 (dalej jako: „Organizator”).
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy
ul. Głogowskiej 14, 60-130 Poznań.
4. Pytania konkursowe będą udostępniane jego uczestnikom bezpośrednio podczas Targów
Edukacyjnych odbywających się patrz § 1pkt.3 w dniach 8-10 marca 2024.
5. Konkurs ma charakter indywidualny a jego celem konkursu jest szerzenie wiedzy ogólnej oraz
edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, humanistycznych i językowych.
6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
8. Udział w konkursie jest nieodpłatny, Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów, które
mógłby ponieść Uczestnik w związku z udziałem w Konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innych przyczyn, na które
Organizator nie ma wpływu, w tym siły wyższej.
§ 2.

Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być każdy zainteresowany nauką i
edukacją szczególnie dzieci, młodzież oraz ich opiekunowie zamieszkujący na terenie Polski.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania
konkursowe oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie danych personalnych.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz
osoby im najbliższe. Przez „pracownika” lub „współpracownika” rozumie się osobę
zatrudnioną na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub
umowy cywilnoprawnej. Przez osobę najbliższą rozumie się małżonka, wstępnych (rodzice,
dziadkowie, itd.), zstępnych (dzieci, wnuki, itd.), rodzeństwo, małżonków rodzeństwa oraz
osoby przysposobione.
4. Prawa do uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

2
§ 3.

Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Google, gdzie
gromadzone będą odpowiedzi i dane uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem.

§ 4.

Zgłoszenie konkursowe

1. Zgłoszeniem konkursowym jest odpowiedź na sześć pytań zamkniętych.
2. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz
zaakceptowaniem jego treści.
3. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą w terminach:
a) 08.03.2024 r. od godz. 10:00 do godz. 17:00
b) 09.03.2024 r od godz. 10:00 do godz. 17:00
c) 10.03.2024 r od godz. 10:00 do godz. 16:00

§ 5.

Wyłonienie laureatów Konkursu
1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród uczestników, którzy:
1) prześlą poprawne odpowiedzi na pytania z Quizu drogą elektroniczną poprzez
formularz, który zostanie im udostępniony przez pracownika Organizatora na
urządzeniu mobilnym;
2) wyrażą zgodę na udostępnienie swoich danych w celach marketingowych
2. Aby otrzymać Nagrodę, wszystkie warunki określone w treści § 5 ust. 1 Regulaminu muszą
zostać spełnione.

3

3. Rozlosowanie nagród odbędzie się na stoisku Organizatora (nr 12 w pawilonie nr 5) hali
Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniu 10.03.24 o godzinie 15:00.
4. Organizator skontaktuje się z laureatami w celu poinformowania o wygranej za
pośrednictwem SMSa oraz drogą elektroniczną tj. przez e-mail a ponadto w celu ustalenia
sposobu odbioru nagrody.
1) Laureat nagrody głównej otrzyma nagrodę w postaci Głośnika mobilnego JBL Xtreme 2 o
wartości 739 zł brutto (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć złotych).
2) Laureaci drugiej nagrody: każdy z 3 (trzech) laureatów drugiej nagrody tj. Kodu
rabatowego w wysokości-30% na wszystkie usługi edukacyjne oferowane przez
Organizatora do wykorzystania w 2024 roku oraz zestaw gadżetów firmowych.
3) Laureaci trzeciej nagrody: każdy z 3 (trzech) laureatów trzeciej nagrody otrzyma zestaw
gadżetów firmowych.

§ 6.
Nagrody
1. W związku z organizacją Konkursu ustanawia się nagrody.
2. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
1) nagroda główna, na którą składa się: Głośnik mobilny JBL Xtreme 2 o wartości 739 zł
brutto (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć złotych) oraz paczka prezentowa z
gadżetami Organizatora;
2) nagroda za drugie miejsce; Kod rabatowy w wysokości -30% na Pakiet zajęć „OPEN”
oferowany przez Organizatora do wykorzystania w 2024 roku oraz paczka prezentowa z
zestawem gadżetów firmowych Organizatora;
3) nagroda za trzecie miejsce; paczka prezentowa z zestawem gadżetów firmowych
Organizatora
3. Zdobywcami nagród w Konkursie są:
1) w zakresie nagrody, o której mowa w treści § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu – pierwsza
wylosowana osoba, która spełnia warunki określone w treści § 5 ust. 1 pkt 1 i 2
Regulaminu;
2) w zakresie nagrody, o której mowa w treści § 6 ust. 2 pkt 2 Regulaminu – kolejni trzej
wylosowani uczestnicy biorący udział w konkursie, którzy spełnią warunki określone w
treści § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu;
3) w zakresie nagrody, o której mowa w treści § 6 ust. 2 pkt 3 Regulaminu – kolejni trzej
wylosowani uczestnicy biorący udział w konkursie, którzy spełnią warunki określone w
treści § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu;
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.

4

5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na portalu społecznościowym
Facebook na fanpage Organizatora:
https://business.facebook.com/latest/home?asset_id=101648878979841&business_id=2375
26801798855

§ 7.

Zasady przyznawania nagród

1. Decyzja co do wskazania Laureatów oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, po lub przed przyznaniu
nagrody wskazanej w niniejszym regulaminie, iż laureat nie spełnia wymogów konkursowych
lub w jakikolwiek sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego
Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo do:
1) wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;
2) odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego Uczestnika Konkursu
i przekazania jej na rzecz innego Uczestnika;
3) podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w Konkursie;
4) w przypadku nagród już przyznanych – odebrania przyznanej nagrody. W takim
przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1740, ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1062, ze zm.).
2. Prawo laureata Konkursu do domagania się przekazania lub realizacji którejkolwiek z nagród
określonych Regulaminem jest niezbywalne.
3. W przypadku rezygnacji z otrzymania Nagrody Głównej, otrzymuje ją Uczestnik następny
w kolejności.

§ 8.
Wydanie nagród

1. Nagroda główna w postaci głośnika JBL Extreme 2 oraz paczki prezentowej z gadżetami
Organizatora zostanie przekazana osobiście Uczestnikowi lub wysłana kurierem na adres
wskazany przez Uczestnika Konkursu podany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Nagrody za zdobycie drugiego miejsca w postaci kodu rabatowego -30% oraz paczki
prezentowej z gadżetami Organizatora zostanie przekazana zostanie przekazana osobiście
Uczestnikowi lub wysłana kurierem na adres wskazany przez Uczestnika Konkursu podany za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Nagrody za zdobycie trzeciego miejsca w postaci paczki prezentowej z gadżetami
Organizatora zostaną przekazane osobiście Uczestnikowi lub wysłana kurierem na adres
wskazany przez Uczestnika Konkursu podany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator.
5. Wartość nagród dla zwycięzców nie przekracza kwoty 2000 (dwóch tysięcy) złotych brutto.

5
§ 9.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest jest Maciej Puchała Champions School
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 16/1, 02-675 Warszawa, NIP: 793155805.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez udział w konkursie
i przesłanie danych adresowych w celu rejestracji zgłoszenia w konkursie oraz wysyłki nagród.
3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować mailowo adres:
kontakt@champions-school.pl
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.
5. W zakresie wynikającym z RODO i z uwzględnieniem ograniczeń tam wskazanych, posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody
w każdym czasie.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na adres: ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również
warunkiem udziału w niniejszym konkursie. Odmowa podania danych lub cofnięcie zgody
będzie skutkowało odmową rejestracji Pani/Pana zgłoszenia w konkursie lub niemożnością
wysłania nagród.
8. W przypadku rezygnacji z otrzymania nagrody, Pani/Pana dane osobowe zostaną
natychmiastowo usunięte.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu, zawartych w niniejszym
Regulaminie.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Materiały reklamowe
mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego, obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

6

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na serwisie społecznościowym Facebook oraz stronie
internetowej Organizatora.
6. Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.