You are currently viewing <strong>Wymagania na maturę z języka angielskiego 2023 – poziom podstawowy</strong>

Wymagania na maturę z języka angielskiego 2023 – poziom podstawowy

Matura z języka angielskiego 2023 na poziomie podstawowym składa się z egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego. W arkuszach egzaminacyjnych mogą pojawić się zadania odnoszące się do wszystkich wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. By przygotować się podstawy z języka angielskiego należy opanować wiadomości i umiejętności językowe charakterystyczne dla poziomu A2+/B1.

Egzamin będzie trwał 120 minut i dotyczyć będzie: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej.

Uwagi do części pisemnej egzaminu: Zakłada się, że uczeń przystępujący do matury z języka angielskiego 2023 posiadł umiejętności językowe na poziomie A2+/B1

Zadania otwarte – odpowiedź zdającego musi być komunikatywna, zgodna z poleceniem a także musi wskazywać, że uczeń zrozumiał tekst; zdający musi wykazać się poprawnością zapisu.

Gdy uczeń będzie musiał wypełnić lukę wyrazem rzadkim w języku angielskim dopuszczalne są błędy językowe lub ortograficzne, o ile nie zakłócają komunikacji.

Rodzaje zadań na egzaminie pisemnym z języka angielskiego w 2023 roku:

Minidialogi, wybór tłumaczenia fragmentu, wybór parafrazy, wybór pary wyrazu, który poprawnie uzupełnia luki, gramatyka – uzupełnianie zdań odpowiednią formą wyrazów podanych w nawiasach.

Długość wypowiedź pisemnej na poziomie podstawowym z języka angielskiego wynosi od 100 do 150 wyrazów.