You are currently viewing <strong>Wymagania ma maturę z języka polskiego poziom rozszerzony</strong>

Wymagania ma maturę z języka polskiego poziom rozszerzony

W 2023 roku na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie będzie obowiązywała część testowa. Egzamin potrwa 210 minut (czas może zostać zwiększony w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami). Uczeń będzie miał do wyboru dwa tematy, ale tylko jeden z nich ma poddać. Problem powinien zostać przedstawiony w wypracowaniu (min. 500 słów). Za egzamin zdający może uzyskać maksymalnie 35 pkt.

Podczas pisania wypracowania warto odnosić się do: wybranej lektur obowiązkowej lub podanej lektury obowiązkowej; utworów literackich z dwóch różnych epok; wybranego kontekstu.

Ważne! W przypadku wypracowania na maturze rozszerzonej z języka polskiego 2023 forma wypracowania nie jest określona, uczeń zatem może wykazać się dowolnością.  Pamiętaj jednak o argumentacji.

Przed przystąpieniem do matury na poziomie rozszerzonym każdy zdający powinien przeczytać i opracować lektury dodatkowe. Zdobyta wiedza filozoficzna i znajomość problematyki społecznej umożliwi stworzenie ciekawej i bogatej merytorycznie pracy.